122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

หลักเกณฑ์ที่ทำให้ได้สิทธิสงเคราะห์บุตรคือ

  1. ภายในระยะเวลา 36 เดือน จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  2. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิประโยชน์ที่ได้มีดังนี้

  1.  เงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับจนถึงอายุ 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน
  2. เงินดังกล่าวจะได้รับแบเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
  3. ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

การหมดสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

  1. เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปี
  2. บุตรเสียชีวิต
  3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่น
  4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ที่มา  : สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียงโดย : aimsuccess co.,ltd