122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน

                ในบทความนี้แอดมินจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนว่างงานครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสำหรับพนักงานอย่างเรา ผมจึงจำแนกเงื่อนไขและสิทธิต่างๆออกมาเป็นข้อๆให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้

 1. จะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
 2. การว่างงานต้องเกิดขึ้นจากการลาออก ถูกเลิกจ้างหรือการสิ้นสุดระยะเวลาจ้าง
 3. ว่างงานจากกรณีที่สถานประกอบการเกิดเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น น้ำท่วม

ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไม่ได้

 1. การออกจากงานโดยการกระทำผิดกฎหมาย
 2. การทุจริตต่อหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง
 3. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 4. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 5. ละทิ้งหน้าที่เกิน 7 วันโดยไม่มีเหตุอันควร
 6. ประมาทก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างอย่างร้ายแรง
 7. ได้รับโทษจำคุก
 8. เป็นผู้ได้รับสิทธิกรณีชราภาพ
 9. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

ข้อปฏิบัติกรณีว่างงาน

 1. การขึ้นทะเบียนว่างงานต้องทำภายใน 30 วันนับจากวันที่ว่างงาน
 2. ต้องพร้อมทำงานตามความเหมาะสมตามที่สำนักงานจัดหางานหาให้
 3. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 4. จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้ง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

กรณีถูกเลิกจ้าง : จะได้รับเงินทดแทน 180 วันต่อปีในอัตรา 50% ของค่าจ้างที่นำมาคิดประกันสังคม

ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 17,000 บาท คำนวณเงินทดแทนโดยนำ 15,000x50% = 7,500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : เงินเดือนสูงสุดที่นำมาคิดประกันสังคมปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาท ต่ำสุด 1,650 บาท

กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาจ้าง : จะได้รับเงินทดแทน 90 วันต่อปี ในอัตรา 30% ของค่าจ้างที่นำมาคิดประกันสังคม

ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 10,000 บาท คำนวณเงินทดแทนโดย 10,000x30% = 3,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : เงินเดือนสูงสุดที่นำมาคิดประกันสังคมปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาท ต่ำสุด 1,650 บาท

                อย่าลืมนะครับกรณีว่างงานสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานจัดหางานภายใน 30 วัน หากไม่ได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานครับ

 

 

ที่มา  : สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียงโดย : aimsuccess co.,ltd