122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

การขอรับสิทธิ เงินทดแทนการขาดรายได้

              ในกรณีที่มีการหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์ เมื่อผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วันแล้ว และมีคำสั่งจากแพทย์ให้หยุดงานต่อไปอีก สามารถใช้สิทธิขอรับ “เงินทดแทนการขาดรายได้” จากสำนักงานประกันสังคมได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วันจ่ายให้ปีละไม่เกิน  180 วัน แต่ถ้าหากเป็นโรคเรื้อรังได้ไม่เกิน 365 วัน หลังจากที่รับเงินสวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทครบแล้ว จะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้เท่ากับระยะเวลาคงเหลือ โดยโรคเรื้อรังกำหนดไว้ 6 รายการดังนี้ครับ

1.  โรคมะเร็ง

2.  โรคไตวายเรื้อรัง

3.  โรคเอดส์

4.  โรคหรือการบดเจ็บของสมองหรือกระดูกสันหลังอันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต

5.  ความผิดปกติของกระดูกที่มีภาวะแทรกซ้อน

6.  โรคอื่นหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ต้องรักษาติดต่อกันนานกว่า 180 วัน

             เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมรักษาสิทธิของตนกันนะครับ อย่างน้อยก็สามารถช่วยชดเชยการขาดรายได้ในช่วงที่เราเจ็บป่วยได้บ้าง

 

 

เรียบเรียงโดย บริษัท เอมซัคเซส จำกัด

ขอบคุณข้อมูล  สำนักงานประกันสังคม