122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

การคำนวณประกันสังคม

อัตราค่าจ้างสูงสุดที่นำมาคิดประกันสังคมจะเท่ากับ 15,000 บาท และ อัตราค่าจ้างต่ำสุดที่นำมาคิดเท่ากับ 1,650 บาท และนำอัตราค่าจ้างของแต่ละบุคคลไป คูณ 5% ตามสูตรคำนวณดังรูปภาพข้างล่างนี้ 

1

ตัวอย่าง นายก. ได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท ในวันที่ 30 ของทุกๆเดือน

ซึ่งนายก. จะถูกหักค่าประกันสังคมดังนี้  15,000 * 5% = 750 บาท

ดังนั้น นายก. จะถูกหักค่าประกันสังคม เดือนละ 750 บาท

**หมายเหตุ นายก. ถูกหักค่าประกันสังคม 750 บาท เนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงสุดที่นำมาคิดประกันสังคมเท่ากับ 15,000 บาท ตามที่สำนักประกันสังคมกำหนดไว้

 

นายข. ได้รับค่าจ้าง 1,250 บาท ในวันที่ 30 ของทุกๆเดือน

ซึ่งนายข. จะถูกหักค่าประกันสังคมดังนี้  1,650 * 5% = 83 บาท

ดังนั้น นายข. จะถูกหักค่าประกันสังคม เดือนละ 83 บาท

**หมายเหตุ นายข. ถูกหักค่าประกันสังคม 83 บาท เนื่องจากอัตราค่าจ้างต่ำสุดที่นำมาคิดประกันสังคมเท่ากับ 1,650 บาท ตามที่สำนักประกันสังคมกำหนดไว้

 

2123123

ตัวอย่าง นายก. ได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท ในวันที่ 30 ของทุกๆเดือน

ค่าประกันสังคมงวดแรก = 10,000 * 5% = 500 บาท 

ค่าประกันสังคมงวดที่ 2 = 10,000 + 10,000 =>  15,000 * 5% = 750

=750 - 500 = 250 บาท

ดังนั้น นายก. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก  500 บาท

            และจะถูกหักค่าประกันงวดที่สอง 250 บาท

**หมายเหตุ นายก. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก 500 บาท และงวดที่สอง 250 บาท เนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงสุดที่นำมาคิดประกันสังคมเท่ากับ 15,000 บาท ตามที่สำนักประกันสังคมกำหนดไว้

 

3

 

ตัวอย่าง นายข. ได้รับค่าจ้าง 10,000 บาท ลาออกวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ค่าประกันสังคมงวดแรก = 5,000 * 5% = 250 บาท 

ค่าประกันสังคมงวดที่ 2 = [(10,000 / 30 * 7) + 5,000] * 5% = 367

= 367 - 250 = 117 บาท

ดังนั้น นายข. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก  250 บาท

            และจะถูกหักค่าประกันงวดที่สอง 117 บาท

**หมายเหตุ นายข. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก 250 บาท และงวดที่สอง 117 บาท เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่นำมาคิดประกันสังคมนั้นจะเท่ากับค่าจ้างที่ได้จริง ตามที่สำนักประกันสังคมกำหนดไว้

 

4

ตัวอย่าง นายข. ได้รับค่าจ้าง 15,000 บาท เข้างานวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ค่าประกันสังคมงวดแรก = [15,000 / 30 * 2 ]  =>   1,650 * 5% = 83

ค่าประกันสังคมงวดที่ 2 = 1,000 + 7,500 = 8,500  =>  8,500 * 5% = 425

       = 425 - 83 = 342 บาท

ดังนั้น นายข. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก  83 บาท

            และจะถูกหักค่าประกันงวดที่สอง 342 บาท

**หมายเหตุ นายข. จะถูกหักค่าประกันสังคมงวดแรก 83 บาท และงวดที่สอง 342 บาท เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่นำมาคิดประกันสังคมนั้นจะเท่ากับค่าจ้างที่ได้จริง ตามที่สำนักประกันสังคมกำหนดไว้