122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

กฎหมายแรงงานว่าด้วยเรื่อง ค่าล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

สำหรับงานที่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องเพราะอาจทำให้เสียหายต่อนายจ้าง หรืองานฉุกเฉิน  นายจ้างสามารถจัดให้ลูกจ้างทำค่าล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นได้ และในกรณีที่การทำงานล่วงเวลามากกว่าสองชั่วโมง นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักอย่างน้อยยี่สิบนาที แต่ถ้าหากเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องหรืองานฉุกเฉินก็สามารถทำต่อไปได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

 

lawlabor

 

ค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา

  • ถ้าทำงานเกินเวลาของวันทำงานปกติ(ทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในวันทำงานปกติ) นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายเดือน ค่าจ้าง  10,000 บาทต่อเดือน ทำโอทีวันทำงาน 3 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อเดือน หาร สามสิบ หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 1.5เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(10,000 / 30 / 8)*1.5*3

ได้รับเงิน                 = 187.50 บาท

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายวัน ค่าจ้าง  350 บาทต่อวัน ทำงานในวันหยุด 3 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อวัน หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 1.5 เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(350 / 8)*1.5*3

ได้รับเงิน                 = 196.87 บาท

 

  • ถ้าทำงานเกินเวลาในวันหยุด (ทำงานเกิน 8 ชั่วโมงในวันหยุดเช่น วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายเดือน ค่าจ้าง  10,000 บาทต่อเดือน ทำโอทีในวันหยุด 3 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อเดือน หาร สามสิบ หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 3 เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(10,000 / 30 / 8)*3*3

ได้รับเงิน                 = 375 บาท

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายวัน ค่าจ้าง  350 บาทต่อวัน ทำงานในวันหยุด 3 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อวัน หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 3 เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(350 / 8)*3*3

ได้รับเงิน                 = 393.75 บาท

 

  • กรณีทำงานวันหยุดในชั่วโมงงานปกติ (ทำงานในเวลางานปกติ 8 ชั่วโมงในวันหยุด) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง(สำหรับพนักงานรายเดือน) จ่ายค่าล่วงเวลา 2 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง(สำหรับพนักงานรายวัน)

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายเดือน ค่าจ้าง  10,000 บาทต่อเดือน ทำงานในวันหยุด 8 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อเดือน หาร สามสิบ หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 1 เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(10,000 / 30 / 8)*1*8

ได้รับเงิน                 = 333.33 บาท

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายวัน ค่าจ้าง  350 บาทต่อวัน ทำงานในวันหยุด 8 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ    = (ค่าจ้างต่อวัน หาร ชั่วโมงงานปกติ) คูณ 2 เท่า คูณ ชั่วโมงที่ทำโอที

วิธีการคำนวณ      =(350 / 8)*2*8

ได้รับเงิน                 = 700 บาท

 

เรียบเรียงโดย : บริษัท เอมซัคเซส จำกัด

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงแรงงาน