122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 125 2242
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

สิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนคลอดบุตร

เงื่อนไขมีดังนี้

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า  5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตร หมายความว่าเดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธินะครับ แต่นับย้อนหลังไป 15 เดือนว่าได้นำส่งเงินสมทบมาครบ 5 เดือนหรือไม่ ถ้าครบก็จะได้รับสิทธิครับ

ssokrodboot

สิทธิที่ได้รับ

  • ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้งกรณีสามี ภรรยา เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ก็ให้ใช้สิทธิเฉพาะคนใด คนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ไม่จำกัดจำนวนบุตร
  • ผู้ประกันตนผู้หญิงสามารถรับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม จ่ายให้ 90 วันครับ แต่บุตรคนที่ 3 ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวนี้แล้วนะครับ ได้เพียงสองคนแรกเท่านั้น

หมายเหตุ   หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่เห็นด้วยกับการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
สถานที่ยื่นเรื่อง
ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เรียบเรียงโดย : บริษัท เอมซัคเซส จำกัด

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม