122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

การหักลดหย่อนกรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

         

          การนำเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษามาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีนั้น จะต้องตรงตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรด้วยนะครับ วันนี้ผมจึงนำรายละเอียดและเงื่อนไขการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาให้ศึกษากันครับ

          การบริจาคให้กับสถานศึกษาจะต้องตรงตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และไม่เป็นการบริจาคเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ เช่น การจ่ายค่าเทอม การซื้ออุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนพิเศษ กรณีดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับ เงินบริจาคเพื่อสถานศึกษาสามารถนำมายกเว้นภาษีได้เป็นจำนวน 2  ท่า แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน

การบริจาคให้สถานศึกษาที่เข้าข่ายนำมาหักค่าใช้จ่ายได้มีดังนี้

  1. จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  3. จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้าหรือการวิจัยสำหรับนักเรียนนักศึกษา

โดยจะต้องแนบใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษานั้นๆ “สถานศึกษาจะต้องระบุคำว่า เงินบริจาคเพื่อ...ข้อ1,ข้อ2หรือข้อ3” ในใบเสร็จรับเงินด้วยครับ

 

 

ที่มา : กรมสรรพากร