122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

สปส.ดำเนินการตามนโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment 

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Doing Business โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งรณรงค์ให้นายจ้างดำเนินการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ใช้แบบแสดงรายการที่เป็นเอกสารแต่อย่างใด โดยในปัจจุบันนายจ้าง สามารถเลือกชำระเงินสมทบผ่านช่องทางการหักบัญชีธนาคาร จำนวน 7 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งจัดส่งให้นายจ้างทางไปรษณีย์ต่อไป 
          นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนการชำระเงินสมทบของนายจ้างผ่านระบบ e-Payment ของสำนักงานประกันสังคมสามารถทำได้โดยง่าย เพียงกรอกแบบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) และระบบจะจัดส่ง Username และ Password ให้กับนายจ้างผ่านทาง e-mail พร้อมทั้งติดต่อธนาคารเพื่อทำความตกลงชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยนายจ้างสามารถ login เพื่อการดำเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที นอกจากการส่งข้อมูลการยื่นชำระเงินสมทบแล้ว นายจ้างสามารถใช้บริการในงานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) การแจ้งเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) การแจ้งลาออก (สปส. 6-09) และการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ผ่านระบบ Internet ได้ด้วย
          สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนในการให้บริการ อีกทั้ง มีการศึกษารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวล้ำในยุคดิจิตอล โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศและยังเป็นการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 04/05/2017
อ้างอิงข้อมูล สำนักงานประกันสังคม